ආදරණීය තිළිණ ආදර දිනය වෙනුවෙන්

ආදර දිනය වෙනුවෙන් අපත් ඔබට අප කණ්ඩායමෙන් ලස්සන වෝල්පේපර්ස් ටිකක් දෙන්න හිතුවා මෙන්න පහත තියෙන ඒ රූප ඔයාලා වෙනුවෙන්මයි.
 
ආදරයෙන් ඔබ වෙතට
මේ ආදර දිනයේදී
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...